voopoo ของข่าวสาร มีดังตั้งแต่นี้ต่อไป ศาสตราจารย์

voopoo

ช่วงวันที่ 11 ธ.ค. voopoo พุทธศักราช 2562 หน่วยงานวิจัยและก็จัดแจงวิชาความรู้

เพื่อการ ควบคุมยาสูบ (ศจย.) voopoo แผนกแพทยศาสตร์ โรงหมอรามาหัวหน้าจัดแถลงข่าว “วิกฤตสุขภาพ เยาวชนไทย จากภัยยาสูบกระแสไฟฟ้า”ในห้องมือ

หัวใจ รีสอร์ท เดอะ สุหีบศพล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง สาระส าคัญของข่า

วสาร มีดังตั้งแต่นี้ต่อไป ศาสตราจารย์นพ.รณชัย อาจสกนธ์ ผู้อ านวยการหน่วยงานวิจัยแล้วก็จัดแจงวิชาความรู้เพื่อการ ควบคุมยาสูบ (ศจย.) บอกว่า “ยาสูบกระแสไฟฟ้านับว่าเป็นภัยรุกรามของทุกประเทศทั้งโลก ก็เลย ส่งเสริมให้เมืองไทย ต้องมีระบบเ

ฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากการสูบยาสูบกระแสไฟฟ้า รวมทั้ง บังคับใช้ข้อบังคับห้ามยาสูบกระแสไฟฟ้าขมักเขม้น เพื่อเตรียมพร้อมจัดการกับความเจ็บไข้ที่บางทีอาจ

เกิดขึ้น เร่งด่วนจากการสูบยาสูบกระแสไฟฟ้า ซึ่งเกิดเรื่องควรจะรีบด าเนินการเป็นอย่างมาก ถ้าไม่ด าเนินการอะไรไทยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีนักดูดคนใหม่มากขึ้นเป็นอย่างมาก รวมทั้งควรจะรีบติดต่อเรื่องจริงถึงอันตรายจาก ยาสูบกระแสไฟฟ้า เ

พื่อจัดการกับปัญหาความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกเกี่ยวกับยาสูบกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุ๊ปเยาวชน ที่ เป็นพลังส าคัญของชาติ” ศาสตราจารย์นพ

.รณชัย กล่าว นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุน สสส.และก็กรรมการก ากับด้านของ ศจย. บอกว่า “หลายประเทศทั่วทั้งโลกก าลังตื่นตัวแล้วก็จัดเตรียมทวนการควบคุมของยาสูบ กระแสไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีการห้ามยาสูบกระแสไ

ฟฟ้าแล้วในหลายประเทศ โดยปัจจุบันเมื่อพ.ย. 2562 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ผู้นำประเทศฟิลิปปินส์ประกาศห้ามยาสูบกระแสไฟฟ้า แล้วก็บังคลาเทศมีแ

ผนสำหรับการห้าม ยาสูบกระแสไฟฟ้าทั้งสิ้น เนื่องจากหวาดหวั่นผลพวงต่อเยาวชนแล้วก็สุขภาพของคนภายในประเทศ ดังนี้ ส าหรับเมืองไทยยาสูบกระแสไฟฟ้านับว่าเป็นของผิดกฎหมาย ห้ามน าเข้า ขาย บริการ และก็ ครอง ซึ่งมีการบังคับใช้ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น ในตุลาคม 2562 ก่อนหน้าที่ผ่านมา มีการจับตัวผู้ลักลอบจ าหน่ายยาสูบกระแสไฟฟ้าทางออนไลน์ ส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ ที่เขตตลิ่งชัน ราคาหลักฐานกว่า 7 ล้านบาท และก็จับผู้ลักลอบจ าหน่ายยาสูบกระแสไฟฟ้า ที่ เขตลำคลองกลบเซ็นเตอร์ จากการเข้าตรวจหากว่า 15 ร้านรวง เจอผู้ต้องหาชาวไทย 7 คน คน ต่างประเทศ 3 คน และก็เจอหลักฐานจ านวนมาก อาทิเช่น ยาสูบกระแสไฟฟ้า 566 ตัว น้ ายาส าหรับเพิ่ม ยาสูบกระแสไฟฟ้า 5,158 ขวด เครื่องมือ 1,362 ชิ้น หัวยาสูบกระแสไฟฟ้า 402 หัว ค่าหลักฐานกว่า 12 ล้านบาท” นางสาวช่อดอกไม้ วิริยานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอยูคอมไม่นิเคชั่น เปิด ผลโพลปัจจุบันของ ศจย. ซึ่งได้ท าการส ารวจความเห็นของกรุ๊ปนิสิตมหาวิทยาลัยที่มี ต่อยาสูบกระแสไฟฟ้า กลุ่มทดลองเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยเมืองและก็เอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลโพ ลพบสัญญาณอันตรายหลายหลักสำคัญเป็นนิสิตแทบ 100% รู้จักยาสูบกระแสไฟฟ้า โดย 1 ใน 3 ต้องการทดลองดูดบุหรี่กระแสไฟฟ้า และก็แทบครึ่งมีทัศนคติที่ดีต่อยาสูบกระแสไฟฟ้าเมื่อเทียบ…